Highlights : SAARC Agriculture को Vacancy Announcement  |   यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवसको नारा - धान उत्पादनमा वृद्धि: राष्ट्रको सम्वृद्धि (Increased Rice Production: Prosperous Nation)  |   कृषि, पशुपन्छी, भूमी व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र, २०७५   |   बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४ मा संशोधन सम्वन्धी जानकारी  |   बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४  |  

Information Officer

Dr. Ram Krishna Shrestha
Senior Agriculture Extension Officer

Phone No.: 01-5523269
Cell: 9851212550
Email: rksathi05@gmail.com

Office

Name of Programs Directorate Offices    

 • Directorate of Agiculture Training Harihar Bhawan, Lalitpur,Nepal catc@wlink.com.np http://www.dat.gov.np/
 • Directorate of Agricultural Extension , Harihar Bhawan, Lalitpur,Nepal doanisp@ntc.net.np http://www.agriextension.gov.np
 • Directorate of Fruit Development Kirtipur, Kathmandu,Nepal dofd@mail.com.np
 • Directorate of.Fisheries Development,Balaju,Kathmandu ,Nepal dofd@mail.com.np
 • Directorate of Post Harvest Management ShreeMahal, Pulchok, Lalitpur , Nepal postharvest@wlink.com.np ,http://www.phmd.gov.np/
 • Directorate of.Agricultal Engineering Harihar Bhawan, Lalitpur,Nepal doae@ntc.net.np
 • Directorate of Industrial Entomology Development , Harihar Bhawan, Lalitpur,Nepal
 • Directorate. of Soil Management , Harihar Bhawan, Lalitpur,Nepal
 • Directorate of Agri Business Promotion and marketing Development Harihar bhawan, Lalitpur,Nepal abpmdd@vianet.com.np/abpmdd@yahoo.com
 • Directorate of Plant Protection, Harihar Bhawan, Lalitpur,Nepal director@ppdnepal.gov.np
 • Directorate. of Crop Development , Harihar Bhawan, Lalitpur,Nepal cropdev@vianet.com.np
 • Directorate of Vegetable Development Khumaltar, Lalitpur, Nepal vdd@wlink.com.np

Name of National Programs Offices    

 • National Industrial Crop Development Program,Harihar Bhawan
 • National citrus Development program ,Kirtipur, Kathmandu,Nepal
 • National spices crop Development Program,Khulmaltar
 • National Potato Crop Development Program, Khulmaltar
 • National Plant Quarantine Program,Harihar Bhawan
 • National Natural Water and Inland Fisheries Development Program, Balaju
 • National Agri-Business Promotion Program, Harihar Bhawan, Lalitpur
 • Agri-Commodity Export Promotion Program, Harihar Bhawan, Lalitpur
 • Research and Statistics Management Program , Harihar Bhawan, Lalitpur
 • Pectiside Management and and Registration Division , Harihar Bhawan, Lalitpur
 • Sericultue Development Division, Khopasi, Kavre
 • Bee Keeping Development division , Godawari, Lalitpur
 • Tea and coffee Development Division, Kirtipur Kathmandu