हाइलाईट्स : बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४ मा संशोधन सम्वन्धी जानकारी  |   बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४  |   Flood loss relief program for 30 districts  |   Important Information Related to Publication of DoA in Media  |   Information Related to Custom Exemption of Agricultural Goods & Commodities in Nepal  |  

सूचना अधिकारी

 

 

Ms Asha Sharma 

Senior Agriculture Economist

Phone No.: 5522449
Mobile: 9841530392
Email :hope.adhi@gmail.com

कृषि सेवा प्रवाह स्थिति

कूल कृषि प्राविधिक दरवन्दी २८७५
कृषक घरधुरी संख्या ३८३१०९३
प्राविधिक : कृषक घरधुरी अनुपात १ः१३३३
प्रा.स./ना.प्रा.स. : कृषक घरधुरी अनुपात १ः२३००
कृषि सेवकेन्द्र संख्या ३७८
कृषि सेवकेन्द्र : कृषक घरधुरी अनुपात १ः१०१३५